بررسي ساير دلايل به داخل گذاشتن پاي كودكان

🔰

 

پس از بررسي عوامل ژنتيكي به عوامل اكتسابي كه باعث ميشود كودكان پاي خود را به داخل بگذارند ميپردازيم


♦️يكي ديگر از عوامل به داخل گذاشتن پا در كودكان و نوجوانان نشست به صورت قورباغه اي يا W ميباشد.


⛔️همانطور كه قبلاً گفته شد اين نوع عادت بد نشستن در كودكان عوارض بسيار مُخربي ايجاد ميكند كه يكي از شايعترين عوارض قورباغه اي نشستن اين نوع راه رفتن است

 عوارض به داخل گذاشتن پاي كودكان:


❌ايجاد انحراف و چرخش در مفصل لگن كه در آينده و پس از پايان سن رشد باعث بروز درد در ناحيه كمر و لگن خواهد شد.


❌چرخش روبه داخل كشكك زانو و به دنبال آن چرخش استخران درشت ني ساق پا كه باعث ايجاد درد در زانو و ساق پا ميگردد.

 


❌ايجاد انحراف پرانتزي در ساق و زانو و بدشكلي در اندام تحتاني

❌بدشكلي در فُرم راه رفتن شخص كه باعث ناراحتي خود او و اطرافيان ميگردد


❌كمر دردها و زانو دردها و خستگي هاي زودرس اندام تحتاني كه به صورت دائمي در سنين بالا همراه شخص خواهد بود و متاسفانه جبران ناپذير خواهد بود.
با توجه به عوارض مُخرب به داخل گذاشتن پاي كودكان تشخيص به هنگام و درمان به موقعه اين ناهنجاري شايع ارتوپدي تاثير بسياري در سلامت كودك مبتلا دارد.