يكي از روشهاي درمان به داخل گذاشتن پاي كودكان

يكي از روشهاي درمان به داخل گذاشتن پاي كودكان يا در اصطلاح پزشكي(In Toeing Gait) به شرح ذيل ميباشد

🔹اگر معين گردد كه به داخل گذاشتن پاها زمان راه رفتن بر اثر انحراف در پنجه پاها ميباشد:
✅معمولاً با تجويز كفش طبي ميتوان از پيشرفت اين انحراف پيشگيري كرد و در سنين پايين آن را درمان نمود.
ساختار و مكانيسم اين نوع كفش كه متخص درمان اين ناهنجاري ميباشد به اين صورت ميباشد كه:👇
✅پنجه اين كفش ها به طرزي ساخته ميشود كه باعث ميگردد استخوان پنجه ها روبه بيرون چرخش پيدا كرده و برعكس انحراف پنجه ها به آن اعمال فشار ميكند، تا بتواند در عين حال كه انحراف پنجه را اصلاح ميكند همزمان با چرخش پنجه ها روبه سمت خارج در نحوه راه رفتن كودك و نوجوان تغيير ايجاد كند.
❎استفاده مداوم از اين كفش هم باعث درمان انحراف پنجه خواهد شد و هم باعث تغيير الگوي راه رفتن.
❎در اصطلاح پزشكي كفش هاي:
Reverse Last Shoes